اهداف

  1. ارائه بسته های ویژه جهت پزشکان محترم در خلال یک برنامه مدون همراه با تشریفاتی خاص از طریق خلق موقعیت VIP و متمایز
  2. ترویج و تحکیم مشارکت،همکاری،تعاون وانجام مطالعه،بررسی وتحقیق جهت ایجاد شرایط و امکانات خاص به منظور توسعه و تعمیم امور فرهنگی،علمی،ورزشی و سرمایه گزاری جهت اعضاء