اساسنامه باشگاه

1. قوانین،مقررات و ضوابط رسمی جمهوری اسلامی ایران را محترم می شمرد.

2. باشگاه پزشکان یک تشکل سیاسی نیست و لذا اهداف و برنامه ها و گرایشات سیاسی ،له و یا علیه افراد یا احزاب سیاسی کشور را دنبال نمی نماید. با وجود این،هر یک از اعضاء باشگاه از نظر داشتن گرایشات سیاسی،آزاد و محترم می باشند.

3. باشگاه پزشکان یک تشکل دارای گرایش دینی و مذهبی خاص نیست و لذا اهداف و برنامه ها و گرایشات دینی و مذهبی خاص را له یا علیه آنها دنبال نمی نماید. با وجود این،هر یک از اعضاء باشگاه از نظر داشتن گرایشات دینی،آزاد و محترم می باشند.

4. کلیه اعضا باید دارای کارت نظام پزشکی باشند و ورود افراد متفرقه به این باشگاه ممنوع می باشد.

5. ثبت نام و عضویت در باشگاه پزشکان به صورت رایگان صورت می پذیرد.

6. در این باشگاه ابتدا کلیه موارد اعم از تخفیف ها و شرایط خرید کالاهای مختلف، بسته های ویژه، گردهمایی های اعضا و … اطلاع رسانی می گردد. با توجه به استفاده اعضا از امکانات و شرایط اعلام شده، اعضای باشگاه ارتقاء کلاس میگیرند و به جز مواردی که در رتبه های پایین تر به عنوان پیشنهاد عمومی دریافت می نمایند پیشنهاد های خاص در کلاس های بالاتر و متمایزتر دریافت می نمایند.

7. چنانچه هر یک از اعضا به دلایلی هر یک از قوانین باشگاه را رعایت ننمایند بر اساس رای هیئت مدیره از باشگاه حذف خواهند شد .