اهداف

ارائه بسته های ویژه جهت پزشکان محترم در خلال یک برنامه مدون همراه با تشریفاتی خاص از طریق خلق موقعیت VIP و متمایز ترویج و تحکیم مشارکت،همکاری،تعاون وانجام مطالعه،بررسی وتحقیق […]

اساسنامه باشگاه

1. قوانین،مقررات و ضوابط رسمی جمهوری اسلامی ایران را محترم می شمرد. 2. باشگاه پزشکان یک تشکل سیاسی نیست و لذا اهداف و برنامه ها و گرایشات سیاسی ،له و […]