خودرو

مفتخریم اعلام داریم طی توافق این مجموعه با یکی از بانک ها به ازای خرید هر خودرو تسهیلاتی به مبلغ 200/000/000 ریال تا 1/500/000/000 ( دویست میلیون ریال تا یک میلیارد و […]

پیشنهاد ویژه سرمایه گذاری

پیشنهاد سرمایه گذاری در زمینه های مختلف در کنار دیگر اعضای باشگاه همراه با مدیریت و نظارت مستقیم اعضاء