پیشنهاد ویژه سرمایه گذاری

پیشنهاد سرمایه گذاری در زمینه های مختلف در کنار دیگر اعضای باشگاه همراه با مدیریت و نظارت مستقیم اعضاء